Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden van De DEURENSPECIALIST te Maarheeze

Artikel 1 (Toepasselijkheid en definities)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en/of overeenkomsten van koop-en verkoop en/of overige diensten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatiewerkzaamheden, van De DEURENSPECIALIST, gevestigd te Maarheeze, hierna te noemen: "de verkoper".
 2. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: "de koper".
 3. De verkoper wijst de toepasselijkheid van eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 4. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de verkoper en de koper.

Artikel 2 (Aanbiedingen, offertes en prijzen)

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Deze bepaling geldt ook voor de koper.
 2. Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.
 3. De verkoper is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de koper, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de verkoper moeten worden verricht en/of worden geleverd.

Artikel 3 (Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

 1. De overeenkomst tussen de koper en de verkoper komt pas tot stand nadat de verkoper de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk aan de koper heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging/factuur. Zolang de verkoper de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de koper, kan de verkoper de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen.
 2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en / of offerte van de verkoper, is het bepaalde in artikel 2 en lid 1 (eerste volzin) van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 4 (Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging)

 1. De verkoper verplicht zich jegens de koper om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door de verkoper aan de koper verzonden opdrachtbevestiging/factuur.
 2. De koper dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging/factuur terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging/ factuur door de verkoper is verzonden, schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging/factuur geldt als uitgangspunt voor de in de eerste volzin bedoelde verplichting (en) van de verkoper jegens de koper.
 3. De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor een door derden namens de koper uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
 4. De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor door de koper zelf aangedragen ontwerpen.

Artikel 5 (Levertijden en aflevering)

 1. De levertijd gaat in zodra de ontvangst van factuurbetaling tot stand is gekomen in de zin van artikel 3 en zodra alle voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de verkoper. De koper is verplicht alle gegevens welke nodig zijn voor de voortgang c.q. productie en aflevering tijdig ter kennis en in het bezit te brengen van de verkoper.
 2. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn gestelde termijnen bij benadering. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt de verkoper niet in verzuim en kan de koper niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.
 3. De levering geschiedt af magazijn van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de (af) te leveren zaken gereed staan voor de koper in het voorraad- c.q. opslagmagazijn van de verkoper en dit schriftelijk of anderszins door de verkoper kenbaar wordt gemaakt c.q. wordt bevestigd aan de koper. Vanaf het moment als bedoeld in de tweede volzin worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van de verkoper.
 4. De kosten van aflevering en/of bezorging zijn voor rekening van de koper. De verkoper zal de met de aflevering gepaard gaande kosten van de af te leveren zaken uiterlijk voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper afzonderlijk opgeven.
 5. Ingeval aflevering of bezorging plaatsvindt als bedoel in lid 4 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de factuur en/of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 6. Indien er gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de koper, is de verkoper bevoegd de aflevering en/of bezorging als bedoeld in dit artikel op te schorten totdat de koper voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings-) verplichtingen heeft verschaft aan de verkoper. Of de door de koper aangeboden zekerheden voldoende zijn, is ter beoordeling van de verkoper. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.

Artikel 6 (Risico, opslag en retentierecht)

 1. De afgeleverde zaken zijn voor risico van de koper op het moment dat de aflevering als bedoel in artikel 5 lid 3 heeft plaatsgevonden.
 2. Indien de koper weigert de afgeleverde zaken af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is de verkoper bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan. Van de opslag zal de koper zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk in kennis worden gesteld door de verkoper. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn afgeleverd c.q. te zijn bezorgd aan de koper.
 3. Ingeval de verkoper overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 2, is de factuur ter zake de opslagkosten direct en in zijn geheel opeisbaar.
 4. Voor elke dag nadat de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 2 van dit artikel de koper weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is zij een boete van €100,-- per dag verschuldigd tot een maximum van €10.000,--. De verkoper is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings-en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van de verkoper op aanvullende schadevergoeding.
 5. De verkoper is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 3 van dit artikel in zijn geheel door de koper zijn voldaan, alsmede totdat de verschuldigde boete op grond van lid 4 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van de verkoper uit hoofde van eerdere en/of latere tot stand gekomen overeenkomsten zijn voldaan, alle vorderingen van de verkoper vanwege het niet-of niet behoorlijk nakomen van de koper daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 6. Ingeval zaken ter reparatie aan de verkoper worden aangeboden, is de verkoper bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de koper uit hoofde van eerdere-en/of latere tot stand gekomen overeenkomsten heeft voldaan, alle vorderingen van de verkoper vanwege het niet-of niet behoorlijk nakomen van de koper daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 7 (Aansprakelijkheid)

 1. De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de koper die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper tenzij in het hiernavolgende uitdrukkelijk anders is bepaald, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van de verkoper geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen:
  1. de verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan c.q. voortvloeiende uit specifieke materialen, onderdelen en / of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens de koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld;
  2. de verkoper is, ook buiten opzet of grove schuld van de verkoper, alleen dan aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ontwerpen waarvan zij de verantwoordelijkheid heeft overgenomen, uitsluitend voor zover het schade betreft aan de door de verkoper afgeleverde zaken zelf die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van het ontwerp waarvan de verkoper de verantwoordelijkheid heeft overgenomen, alles met inachtneming van het bepaalde in het hiernavolgende van dit artikel;
  3. in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is de verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende aflevering, bezorging en/of verrichte diensten;
  4. niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs-of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  5. De door de verkoper te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de koper te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de koper geleden schade.

 2. De koper is gehouden de verkoper, alsmede haar toeleveranciers, te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).

Artikel 8 (Reclames)

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de koper op het feit dat de door de verkoper afgeleverde zaken en/of verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet-direct zichtbare gebreken aan het geleverde.
 2. De koper is verplicht ingeval van aflevering en/of bezorging alle afgeleverde en/of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering en/of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
 3. Vindt montage van alle, of een gedeelte, van de afgeleverde en/of bezorgde zaken plaats binnen 24 uur na aflevering en/of bezorging, dan dient de controle als bedoeld in lid 2 van dit artikel te geschieden voordat die zaken worden gemonteerd.
 4. Ingeval aflevering af magazijn ingevolge artikel 5 lid 3 plaatsvindt, is de koper verplicht de in lid 2 van dit artikel genoemde controles binnen 24 uur uit te voeren nadat de verkoper een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5 lid 3, tweede volzin, aan de koper heeft doen uitgaan.
 5. De koper is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 van dit artikel ten aanzien van zichtbare gebreken dit aan te laten tekenen op de vrachtbrief en/of afleverings bon en vervolgens binnen 48 uur na aflevering en/of bezorging schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken c.q. reclames aan de verkoper kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 48 uur is versteken, behoeft de verkoper niet meer in behandeling te nemen.
 6. Ingeval montage binnen 24 uur als bedoeld in lid 3 van dit artikel plaatsvindt, is de koper verplicht reclames als bedoeld in lid 5 van dit artikel dienovereenkomstig kenbaar te maken voordat montage heeft plaatsgevonden. Reclames die worden ingediend nadat montage heeft plaatsgevonden, behoeft de verkoper niet meer in behandeling te nemen.
 7. Ten aanzien van niet-zichtbare gebreken aan het afgeleverde en/of bezorgde geldt dat de koper reclames schriftelijk bij de verkoper dient in te dienen binnen 14 dagen nadat deze gebreken door de koper zijn geconstateerd.
 8. Onder niet-zichtbare gebreken als bedoeld in lid 7 worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, specificatie -of ontwerpfouten waarvan de verkoper de verantwoordelijkheid heeft overgenomen van de koper en die fouten ertoe leiden dat de koper de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft.

Artikel 9 (Garantie)

 1. De verkoper is voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, nadat de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden, aansprakelijk voor schade aan en door de afgeleverde / bezorgde zaken, die het rechtsreeks gevolg is van constructie en/of verlijmingsfouten en/of indien die zaken ten gevolge van deze fouten niet meer kunnen worden gebruikt voor het beoogde doel van de koper.
 2. Geen garantie geldt voor de door de koper voorgeschreven specificaties en/of ontwerpen of in diens opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel, tenzij de verkoper de verantwoordelijkheid daarvan heeft overgenomen.
 3. De in lid 1 gegeven garantie geldt alleen, indien de koper de door de verkoper gestelde Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften + garantie buitendeuren juist en volledig heeft toegepast en zijn nagekomen, alsmede de zaken op vakkundige wijze en bestemd voor normaal gebruik in de bouw zijn verwerkt. Tevens dient de koper de bij de afzonderlijke zaken speciaal geldende voorwaarden en/of gebruiksvoorschriften in acht te nemen.
 4. Geen garantie bestaat indien bij het gebruik van de zaken niet de daarvoor bestemde voorschriften in acht zijn genomen, het geleverde voor andere dan normale doeleinden en/of in strijd met het beoogde doel worden gebruikt zoals dat aan de koper kenbaar is gemaakt, dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt en/of onderhouden door de koper.
 5. De garantie vervalt indien ten aanzien van de afgeleverde / bezorgde zaken, of onderdelen daarvan, hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper door derden en/of de koper zijn verricht.
 6. Garantie op basis van dit artikel is alleen van toepassing, indien tevens is voldaan aan alle voorwaarden op grond van het door de verkoper gehanteerde garantiereglement, welke hier als woordelijk herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

 7. De aansprakelijkheid van de verkoper op grond van dit artikel is beperkt tot kosteloos herstel of tot vervanging van de geleverde prestatie of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van de verkoper. De aansprakelijkheid van de verkoper op grond van dit artikel bedraagt nooit meer dan het factuurbedrag waarvoor de geleverde prestatie van de verkoper is tot stand gekomen.
 8. Naast de garantie op grond van dit artikel, heeft de koper ook de aanspraken op de verkoper op grond van de wet.

Artikel 10 (Betaling)

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling na acceptatie van de factuur door de wederpartij. Direct na ontvangst van de betaling vindt verdere behandeling van de opdracht plaats en kunnen eventuele wijzigingen niet meer doorgevoerd worden.

Artikel 11 (Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

 1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Op de tussen de verkoper en de koper tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de verkoper en de koper.
 3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter te Eindhoven resp. de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch daaronder begrepen, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen de verkoper en koper, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.