DE DEURENSPECIALIST Maarheeze Standaard-verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden gelden steeds, tenzij de verkoper zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard.

Art. 1 Aanbiedingen en Overeenkomst Aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoop is van de zijde van de verkoper eerst definitief na zijn schriftelijke bevestiging.

Art. 2 Leveringstermijn De opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Niet tijdige levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de koop.

Art. 3 Levering, vervoer en risiko Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af werkplaats of magazijn van de verkoper in Nederland en is het vervoer voor rekening van de koper. Alle risiko's van of verband houdende met het vervoer zijn steeds voor de koper. De verkoper kan verlangen dat de koper de te leveren goederen voor de verzending in werkplaats of magazijn van verkoper zal keuren.

Art. 4 Eigendomsovergang De goederen blijven het eigendom van de verkoper, totdat deze geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadele van de verkoper over beschikt worden, b.v. door verpanding of door eigendomsoverdracht als zekerheid.

Art. 5 Doorberekening kosten Ontstaan na afsluiting van de koop kostprijsverhogende faktoren, dan kunnen deze aan koper worden doorberekend. Alle prijzen zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde. Na het afsluiten van de koop ingevoerde, op de koop betrekking hebbende, belastingen, rechten en dergelijke zijn voor rekening van de koper.

Art. 6 Verpakking De gebruikelijke verpakking wordt in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.

Art. 7 Garantie De verkoper garandeert aan de koper voor een periode van één jaar na faktuurdatum, dat de geleverde deuren geen hinderlijke gebreken zullen vertonen tengevolge van konstruktie- en of verlijmingsfouten. Deze garantie wordt verleend onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat wordt voldaan aan de behandelingsvoorschriften van de verkoper en aan de eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik. De verkoper is steeds gerechtigd de konstruktie der te leveren deuren te wijzigen, op voorwaarde dat de geleverde deuren kunnen dienen voor het gebruiksdoel van de koper, indien en voorzover dat doel aanwijsbaar aan de verkoper is meegedeeld.

Art. 8 Reklames Reklames op grond van Art. 7 moeten, om geldig te zijn, binnen acht dagen na vaststelling van een fout als in Art. 7 bedoeld en binnen de garantietermijn, schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend. Andere reklames moeten om geldig te zijn, binnen acht dagen na ontvangst van de deuren en indien niet door de verkoper afgehangen, en voordat de deuren geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of aangebracht, schriftelijk aan de verkoper zijn gemeld en voor wat betreft transportschade en verschillen in aantal tevens terstond bij ontvangst op het ontvangstbewijs worden vermeld. De verkoper moet t.a.v. alle reklames in de gelegenheid worden gesteld deze te controleren. Met uitzondering van het geval van transportschade (zie Art.3) zal de verkoper, indien de reklame naar zijn oordeel juist is, te zijner keuze hetzij de fout voor zijn rekening herstellen, hetzij de betreffende deuren nadat deze hem door de koper zijn teruggezonden gratis remplaceren, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde der betreffende deuren. Verkoper is niet verplicht tot vergoeding van verdere (b.v. indirekte) schade of kosten van de koper hoe ook genaamd. Reklames geven de koper geen recht ontbinding van de koop te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Art. 9 Overmacht Ingeval van overmacht (zoals b.v. brand, machinebreuk of vertraging in de aanvoer van grondstoffen, staking, overheidsmaatregelen, oorlog en soortgelijke omstandigheden en in het algemeen oorzaken buiten de wil van de verkoper) is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstermijn met de duur der belemmering te verlengen, hetzij de koop te annuleren. Indien de leverancier, van wie de verkoper onderdelen of grondstoffen betrekt, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren of niet tijdig of goed levert, is de verkoper hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper.

Art. 10 Wanprestaties van de koper Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper bevoegd de koop zonder sommatie of ingebrekestelling te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Art. 11 Betaling Verkoper behoudt zich steeds het recht voor (ook voor het geval de koop op andere kondities is afgesloten) onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen. Indien niet anders is overeengekomen, dan dient de betaling bij aflevering te geschieden. Bij betaling later dan 14 dagen na de faktuurdatum is koper een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd van 1,5 % van het totale faktuurbedrag inclusief B.T.W. Bovendien is bij betaling later dan 30 dagen na faktuurdatum een toeslag van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, zonder verdere sommatie, in gebreke stelling, wisselprotest of dagvaarding, over het totale faktuurbedrag inclusief B.T.W. Invorderingskosten in en buiten rechten, waaronder begrepen proceskosten en kosten faillissementsaanvrage, komen steeds ten laste van de koper.

Art. 12 Valuta Indien de valuta, waarin verkocht is, na het afsluiten van de koop devalueert, heeft de verkoper het recht de prijs dienovereenkomstig te wijzigen of de koop, voor zover nog niet is uitgevoerd, zonder meer te annuleren.

Art. 13 Oorlogsclausule De verkopen geschieden in geval van oorlog onder voorbehoud zonder aansprakelijkheid van de verkoper, die zich bevoegdheid voorbehoudt extra kosten door te berekenen, resp. de verkoop ongedaan te maken.

Art. 14 Recht Het Nederlandse recht is van toepassing. De kantonrechter te Eindhoven, resp. de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd, tenzij de verkoper goed vindt elders in rechten op te treden.

© Deurenkopen.nl